skip to Main Content
Urgente 112
 1. Bevezetés

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat 

Székhelye: 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Adószáma: 17895440 

Telefonszám: 0365-430 940, 

e-mail cím: salvamont@cjmures.ro 

Adatvédelmi kérdésekkel megbízott munkatárs: Györfy Zoltán Telefonszám: 0365-430 940 E-mail cím: gyorfi97@yahoo.com. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat, a továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat www.salvamontms.ro címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.salvamontms.ro címen. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk emailben a salvamont@cjmures.ro címre és kollégánk megválaszolja kérdését. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 2016/679 számú Európai Uniós szabályzattal (Regulament (UE) 2016/679). 

 

 1. Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 

 1. Alapelvek a Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat adatkezelése során 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 2. b) azt törvény vagy rendelet elrendeli. 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

Felhívjuk a Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az általa bérelt szervereken találhatók meg. A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat az adatkezelés során megőrzi 

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A  Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat 

Székhelye. 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.

Adószáma: 17895440. 

E-mail: salvamont@cjmures.ro 

Adatvédelmi kérdésekkel megbízott munkatárs: Györfi Zoltán Tel: 0365-430 940 E-mail: gyorfi97@yahoo.com 8. 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. 

Az érintett kérelmére a, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

A Maros Megyei Barlangi – és Hegyimentő Szolgálat az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) lehet élni. 

Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Back To Top