skip to Main Content
Urgente 112

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș 

Sediu: 400489 Tg Mureș, Piața Victoriei nr. 1, jud. Mureș

Cod fiscal: 17895440

Număr telefon: 0365-430 940

Adresă e-mail: salvamont@cjmures.ro

Persoană desemnată/ responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Györfy Zoltán Număr telefon: 0365-430 940 Adresă e-mail: 0365-430 940

În temeiul prevederilor art. 12 alin.1 din Legea nr.677/2001 și Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, toate datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. 

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș, cu sediul în Tg Mureș, Piața Victoriei nr. 1, jud. Mureș, reprezentată legal prin Kovács Zoltán Róbert, șef serviciu, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează siteul Serviciului. 

Datele dvs. sunt necesare pentru realizare obiectului principal al siteului, respectiv informare, în vederea inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și Serviciu. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, mebrii comisiilor de specialitate, membrii Comitetului de direcție. 

Sistemul informatic și tehnic al Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș este protejată împotriva sabotajelor, spionajului, focului și inundațiilor, virusurilor informatice. Serviciul are obligația de a proteja datele cu caracter personal în cazul tuturor tipuri de atac informatic și tehnic. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Serviciului, sau în e-mail la adresa salvamont@cjmures.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

 

Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter persona

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării

I. Categorii de persoane

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș, denumită în continuare Serviciul, prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în scopul prevăzut la secțiunea IV. 

II. Scopul colectării și prelucrării

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Serviciul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I. 

Scopul colectării datelor este: 

– Desfășurarea activităților de informare. De asemenea, informațiile colectate de către Serviciu sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor conducerii Serviciului. 


III. Motivația colectării și prelucrării 

– scopul major pentru care Serviciul colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și corecte în procesul decizional în relațiile cu publicul. De asemenea, Serviciul colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu (adresa de email, telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu persoanele care contactează Serviciul, utilizând comunicarea prin sistemul poștei electronice. În cazul în care persoanele fizice și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea unor date cu caracter opțional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a Serviciului a acestor informații. Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate duce la imposibilitatea ca Serviciul să transmită informații despre serviciile sale. 

IV. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

– persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații. 

V. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, Serviciul confirmă dacă prelucrează sau nu date personale în mod gratuit. Serviciul se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legii 677/2001. Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Serviciul a datelor este obligatorie. 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Serviciu în email, sau direct la sediul Serviciului, Tg Mureș, Piața Victoriei nr. 1, jud. Mureș. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România 

Nr. telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 

Adresă e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Scopul colectării și prelucrării

Back To Top